ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุภาพร แสงวิชัยอนุบาลขอนแก่นโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
2นางสาวกัลยา พลายบัวบ้านม่วงรร.บ้านขามเปี้ย สพป.มหาสารคาม เขต 3
3นางพัชรินทร์ กุลสังขารบ้านป่าสังข์หนองฮีรร.บ้านหันน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3