ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวรรณชัย บุสนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1สพป.สมุทรปราการเขต 2 สพป.สมุทรปราการเขต 2
2นายเจตพงศ์ กิตติพรบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
3นายกิติกร ศิรินิกรชุมชนบ้านพระยืนสพป.นราธิวาส เขต 2 สพป.นราธิวาส เขต 2
4นายอนุวัฒน์ สำโรงแสงบ้านหนองหัววัวสพป.ร้อยเอ้ด เขต 2 สพป.ร้อยเอ้ด เขต 2
5นางปทุมวัน นาคนาคาพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทลาออกจากราชการ 
6นางสาวดาราพร อัศวจิตต์ภักดีบ้านโคกแปะสพป.นครราชสีมา เขต 1 สพป.นครราชสีมา เขต 1