ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศิริพร ธนะสมบูรณ์บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงลาออกจากราชการ 
2นายไชยโรจน์ เถื่อนนาดีบ้านงิ้วลาออกจากราชการ 
3นายคำปิว ทากองหน้าบ้านตอกแป้นลาออกจากราชการ 
4นายพิภพ ก้านก่ำสนามบินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25
5นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรีสนามบินโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25
6นางจันทร์สุดา ขันตีบ้านโนนรังวิทยาคารโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป.สกลนคร