รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1นายภาณุทัตต์ ศรีหลัก 043246663 
101ชุมชนบ้านท่าพระนายสุพจน์ กองทุน 043261045 
102บ้านห้วยเตยพัฒนานายพิทักษ์ อุดมชัย 043300575 
103บ้านท่าพระเนาว์  043261245 
104บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยานายนราวุธ รามศิริ   
105บ้านดอนหันวิทยาสาร  043261287 
106บ้านโนนเขวา  043260724 
107บ้านโนนตุ่นประชาบำรุงนายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ 043300559 
108บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน  043261276 
110บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)นายทองคำ แสงเพ็ชร 043261589 
111บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)นางกัญภร หน่อสีดา 043261323 
112บ้านหนองแวงบวรวิทย์นายศุภชัย ดวงอัน 043263009 
113บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 043300577 
114บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์    
115บ้านโคกสูงวิทยาคม  043258590 
116บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)  043300571 
117บ้านดอนหญ้านาง  043260215 
118บ้านทองหลางนายมนัส เมืองมัจฉา 043371157 
119บ้านป่าสังข์หนองฮี  043260320 
121บ้านหนองคู  043371223 
122บ้านหว้าเหล่าโพนทองนายบุญหลาย หวานเพราะ 043371401 
123บ้านเหล่านางาม  043371161 
124บ้านเหล่านาดี  043371226 
125บ้านกุดนางทุย  043260131 
126บ้านแดงน้อยนายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง   
127บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)นายสนั่น ขันมัง 043255178 
128บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)นายสันติ มุ่งหมาย 043255007 
129บ้านม่วงนายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 043382330 
130บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงนายสยาม บุตรศรี   
131บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์นายทองสา คำเงิน 043377251 
132บ้านหนองหลุบนายพีรเดช ทิ้งแสน 043424007 
133บ้านเหล่าเกวียนหักนายสิทธชัย เขจรไชย 043260489 
134บ้านโคกล่าม  043448484 
135บ้านงิ้ว  043448231 
137บ้านโนนรังวิทยาคาร  043448382 
138บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  043260333 
139บ้านม่วงโป้นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง 043448392 
140บ้านลาดนาเพียงนายวชิรวิทย์ สุราสา 043260559 
141บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง 043448384 
142บ้านหนองตาไก้หนองเม็กนายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี   
143บ้านหนองปิง  043448511 
144บ้านหินขาว    
145บ้านค้อท่อนน้อยนายอนันต์พร บุญพงษ์ 043300363 
146บ้านโคกสีโคกเปี้ยนายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี 043260183 
147บ้านซำจานเนินทองนายนพรัชต์ วรวสุวัส 043260560 
149บ้านโนนเรือง  043260280 
150บ้านโนนลาน  043300364 
151บ้านหนองกุงน้อย    
152บ้านหนองปอ  043260411 
153บ้านหินลาดวังตอนายสุพัฒน์ นรินยา 043260485 
154บ้านโกทา  043378510 
155บ้านดงพองนายวชิระ ศิริสุนทร 043260206 
156บ้านดอนยาง  043378022 
158บ้านโนนม่วง  043343591 
159บ้านศิลา  043378475 
160บ้านหนองกุงวิทยาคารนางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ 043241574 
201บ้านหนองหินนายรัฐภูมิ อินทรมณี 043257410 
203บ้านหนองไผ่มอดินแดงนายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ 043342953 
204บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยานางศิวพร บัวบุตร 043370022 
206บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นนายสมานฉันท์ จันทะมล 043370341 
208บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  043326611 
209บ้านเลิงเปือยนางสาวศศิลิยา ไชยสีหา 043223746 
210บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อนายสันติ ชัยชนะ 043260351 
211บ้านหนองแสงโคกน้อยนายทิพวัฒน์ ริยะ 043380042 
212บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  043223628 
214บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยานางปาริชาติ วรรณทิพย์ 043915049 
216ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  043283244 
217บ้านโคกท่า  043283438 
218บ้านโคกแปะนางศิริลักษณ์ แสนตรง 043260175 
219บ้านโคกสีวิทยาเสริมนายอภิชาติ ศรีสารคาม 043370184 
220บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายนางกุลปรียา กากแก้ว 043260213 
221บ้านเลิง  043283167 
222บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่    
223บ้านหนองบัวน้อย  043283141 
224บ้านหนองหัววัว  043260444 
225บ้านหนองไหลหนองบัวทองนางอุไร ปัทถาพงษ์ 043260447 
226บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  043260486 
227บ้านหนองตูมหนองงูเหลือมนางธัญพร หลวงทองรัชภา 043283105 
228บ้านกอก  043916805 
229บ้านกุดกว้างประชาสรรค์นายเจนณรงค์ วิธีดี 043261145 
230บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงนายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี 043237762 
231บ้านโคกฟันโปงนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 043345218 
232บ้านดอนบมนางวิเมลือง ถิ่นปรุ 043916015 
233บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษานางสาวอัจฉราวดี ศรีรัตน์ 043261476 
234บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)  043345229 
235บ้านสะอาดนางอรสา นามบิดา 043258036 
236บ้านหนองขามประชาบำรุงนางกิรษา ศิริรัตนกร 043324749 
237อนุบาลขอนแก่นนายประจวบ ศิริภักดิ์ 043332334 
238สนามบิน  043236506 
239ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา 043379315 
240บ้านไก่นานายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน 043260140 
241บ้านคำบอน  043379361 
242บ้านโคกนางามปลาเซียมนายเทอดไทย อภิแสงปัญญา 043379258 
243บ้านนาเพียง    
246บ้านโนนท่อนวิทยานายครรชิต หมื่นแก้ว 043379075 
247บ้านบึงแก  043260304 
248บ้านหนองค้ากลางฮุงนายคุณากร แก้วมงคล 043379012 
249บ้านหนองเบ็ญ  043260561 
301แก่นเท่าพัฒนศึกษา  043260103 
302เขื่อนกระพี้ศึกษา  043300366 
303ไตรมิตรวิทยาคารนางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม 043260113 
304บ้านกระเดื่อง  043260126 
305บ้านค้อนายวิทยา แสนแป้ 043260152 
306บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวนายกรกช วรรณไชย 043260164 
307บ้านแดงราษฎร์สามัคคี  043260220 
308บ้านวังโพน  043260384 
309บ้านหนองคลองนางชุติมา กะริอุณะ   
310หนองชาดพิทยาคม  043300367 
311หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น 043260518 
312หินกองวิทยา  043260523 
313โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  043260030 
314ชุมชนบ้านฝางนายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม 043269080 
315ชุมชนบ้านหนองบัวนายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ 043377450 
316ดอนหันประชารัฐศึกษา  043377412 
317โนนฆ้องวิทยาคาร  043260119 
318บ้านแก่นเท่า  043260138 
319บ้านนาฝายนาโพธิ์นายประจักร์ ราทะวงศ์   
320บ้านบะยาวนายสราวุธ รุณชัยศรี 043260302 
321บ้านโสกม่วงดอนดู่นายสุขุม ทินนรัตน์ 043299596 
322บ้านหินตั้งหนองอีเลิง    
323พงษ์ภิญโญ 2  043260540 
324สระแก้วราษฎร์บำรุง  043377188 
325ห้วยหว้าวิทยาคม  043300092 
326หินฮาวคุรุประชาสรรค์  043260524 
327โคกงามวิทยาคารนายบุญฤทธิ์ สินอยู่ 043300365 
328บ้านคำหญ้าแดงนายภักดี บริบาล 043260163 
329บ้านโคกกว้างนายอนุวัตร ศรีพระนาม 043260173 
330บ้านโนนค้อนายอานุภาพ พานพิมพ์ 043260257 
331บ้านป่าหวายนายณัฐพล นาคดี 043300374 
332บ้านโสกแต้นายศรีธน แสงศรีเรือง 043421135 
333บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  043260389 
334สว่างศิริพัฒนา  043260513 
401ชุมชนบ้านพระยืน  043266034 
402บ้านแก่นประดู่  043266628 
403บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)  043266374 
404บ้านชาดนายโอภาส สิงห์สีดา 043266373 
405บ้านนาล้อม    
406บ้านโนนบ่อนางอัจฉราพร อินทรทัพ 043345419 
407บ้านบ่อแกนายบัญชา ละมุลตรี 043266332 
408บ้านป่าส่าน  043266627 
409บ้านป่าหม้อหนองคู  043266614 
410บ้านหินเหิบศิลาทิพย์นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 043300563 
411ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  043267142 
412บ้านโจดศรีวิชัย    
414บ้านดงกลางนายวิรุณพงศ์ สมชม 043267170 
415บ้านดงเก่า  043267169 
416บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นนายสมคิด กัญญพันธ์ 043300565 
417บ้านหนองหญ้าข้าวนก  043300589 
418พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  043300567 
419หนองโพธิ์ประชานุกูลนางสาวชลธิชา ชัยชนะ 043300569